Uitgelicht

Gepubliceerd op 3 september 2019

Weijkpark Wijchen-Noord: een plek om te spelen, te leren en te ontmoeten

Op 19 september a.s. ondertekenen een aantal organisaties en instellingen een intentieverklaring m.b.t. de ontwikkeling van een Kinderboerderij met Speelplek in Park Noord in Wijchen: Stichting De Driestroom, Kinderopvang De Eerste Stap, Wijkvereniging Wijchen Noord, Welzijnsinstelling MeervoorMekaar, Stichting Wejkpark en Wethouder Paul Loermans namens de Gemeente Wijchen.

Deze verklaring houdt in dat genoemde partijen gezamenlijk onderzoeken of het oprichten van een kinderboerderij met speelplek haalbaar is in het park Noord.

Een werkgroep is in de afgelopen periode druk bezig geweest met het ontwikkelen van een businessplan en heeft daarbij ondersteuning van de organisaties Spectrum Elan en MeervoorMekaar.

De ondertekening vindt plaats in park Noord om 11.30 uur.

In Wijchen-Noord, langs de randweg, ligt een park. Het is er vaak rustig en wordt gebruikt om de hond uit te laten, een ommetje te maken en soms spelen er kinderen. Maar dit park kan veel meer zijn.
Het zou een plek kunnen zijn waar kinderen spelen terwijl ouders elkaar ontmoeten, een plek waar schoolklassen kunnen leren over de natuur, waar ouderen en eenzamen in contact kunnen komen met anderen en waar iemand met een beperking de kans krijgt om mee te doen.

Daarom hebben een aantal bewoners van de wijk en inwonersgroepen van Wijchen-Noord het plan om een wijkboerderij met speelweide te starten in Weijkpark Wijchen. (voorheen Cool Nature park)

Een plek voor de inwoners van de wijk Wijchen-Noord, maar natuurlijk ook voor alle bewoners van Wijchen.

Doelen

De boerderij met speelplek kent een aantal doelen. Deze zijn onderverdeeld in thema’s.

 • Samenredzaamheid

Het ‘met elkaar redden” van cliënten, hun mantelzorgers en familie maar ook van de

burger, de straat en de wijk.

 • Ontmoeting

Het Weijkpark is een plek waar ontmoeting tussen alle wijkbewoners centraal staat en actief wordt gestimuleerd onder andere door in te zetten op inwonerparticipatie in het project.

 • Inclusie 

Het bieden van een werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Bewustwording en educatie

De kinderboerderij veroorzaakt een groeiend bewustzijn voor de waarde van natuur bij de doelgroep.

 • Duurzaamheid

De kinderboerderij is energie neutraal en is voor de doelgroep een voorbeeld van duurzame (bouw)oplossingen.

 • Positieve Gezondheid 

De Wijkboerderij en het Weijkpark hebben een positieve invloed op de gezondheid van de bezoekers. Gezondheid wordt benaderd vanuit de definitie van positieve gezondheid van Huber.

Doelgroep
De primaire doelgroep voor de Wijkboerderij zijn de inwoners van Wijchen-Noord. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. Hierin zijn twee subgroepen te onderscheiden namelijk gezinnen met kinderen en ouderen. Naast de wijk is de wijkboerderij een plek voor alle inwoners van Wijchen.

Er zijn nog een aantal segmenten te benoemen binnen de doelgroep:

 • Bassischolen uit Wijchen
 • Instellingen voor mensen met een beperking (Driestroom. ’s Heeren Loo)
 • Vmbo- en Mbo-scholieren (van bijvoorbeeld Helicon, Vmbo het Rijks)
 • Buitenschoolse opvanglocaties (De Eerste Stap, Unik)
 • Zorginstellingen (Weegbree, Elsthof, Meander)

  Stichting Weijpark
De plannen voor de “Wijkboerderij” zijn uitgewerkt door een stichting. Deze stichting draagt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het park. Ze bestaat uit verschillende leden waaronder wijkbewoners, leden van de leefbaarheidsgroep Wijchen-Noord, de Wijkvereniging, Welzijn Stichting MeervoorMekaar en nog een aantal organisaties en groepen.

De stichting heeft de volgende visie en missie: 

  Visie
Wij willen in onze wijk en woonplaats een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de samenleving. Wij willen een goed uitziende, veilige en verzorgde kinderboerderij met speelplek zijn, waar mens, dier en natuur respectvol worden bejegend.
Onze kinderboerderij met speelveld is verrassend en leerzaam voor kinderen en volwassenen.  De toestellen zijn veilig en de dieren zijn benaderbaar, waardoor bezoekers ze echt kunnen ervaren. Door het samenspel van verzorgers en bezoekers wordt de kinderboerderij met speelveld een fijne plek om te bezoeken. We zullen nooit klaar zijn, want we willen steeds weer nieuwe elementen inbrengen.
Zo willen we de leefomgeving beter laten aansluiten bij je wensen én de verbondenheid tussen mensen. Samen werken aan de leefbaarheid.

Missie
Onze missie is het beheren en exploiteren van een kinderboerderij met speelplek voor alle kinderen.
Het is een unieke manier om kinderen in contact te brengen met dieren en leeftijdsgenootjes. Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten. Mens, dier en natuur worden met respect verzorgd en benaderd.

Dit plan
In dit plan leest u de uitwerking van onze plannen per thema. Wat is onze droom, hoe geven we invulling aan de verschillende thema’s om de doelstellingen te behalen? Ook leest u hoe de organisatie en het beheer van de Wijkboerderij met speelplek is ingericht en wat er verwacht wordt van alle betrokken vrijwilligers.

Kijk naar deze promotiefilm

 

Tags: , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners