Gemeente

Gepubliceerd op 22 mei 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen en bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

Vergaderingen en bijeenkomsten
(Bijna) elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Algemene bekendmaking
Nieuwe regelingen

 • Concept huisvestingsverordening Wijchen.

Ruimtelijke ordening

Vastgesteld bestemmingsplan Bijsterhuizen, eerste correctieve herziening 
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2019 het bestemmingsplan “Bijsterhuizen, eerste correctieve herziening” heeft vastgesteld. Het plan voorziet in een aanpassing van de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan in het kader van een meer doelmatig gebruik van het bedrijventerrein. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Wijchen en grenst aan de gemeente Nijmegen.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar via 024 751 11 11 van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Of stuur via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl een bericht. Het bestemmingsplan is ook via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar. Het nummer is NL.IMRO.0296.BTBHbijsterhCorr1-VGBP voor identificatie.

Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit is zes weken en start op 23 mei 2019. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Milieu
Ontvangen gebruiksmelding

 • Oosterweg 189, Wijchen (1 overnachting, 27 mei 2019).

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Liendensedijk 1, Batenburg (verschillende opstallen). 
 • Puitsestraat 1, Leur (deel bijgebouw).
 • Torenstraat 16 A, Balgoij (berging).

Apv
Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Weg door de Berendonck ongenummerd, (evenementenvergunning,  geluidsontheffing, besluit tijdelijke verkeersmaatregelen, vergunning voorwerpen op openbare plaats en ontheffing drank en horeca wet) Emporium 2019, verleend en verzonden 9 mei 2019.

Kappen

 • Kraaienberg 7313, Wijchen (1 eik).
 • Heilige Stoel bij 6722, Wijchen (1 eik).
 • Herenstraat 23, Wijchen (2 beuken).
 • De Ververt 1560, Wijchen (1 berk).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 1201, Wijchen (bouw overkapping).
 • Aalsburg 1916, Wijchen (uitbreiden schuur, bouw overkapping).
 • de Gamert 2427, Wijchen (bouw woning).
 • Elzendweg ongenummerd bij 12, Bergharen (bouw 2 woningen onder 1 kap met bergingen).
 • Geitweg 2, Wijchen (legaliseren deel schutting en bouw schuur).
 • Sleedoornweg ongenummerd (volkstuinen), Wijchen, (plaatsen tuinhuis).
 • Torenstraat 16 A, Balgoij (bouw kapschuur, hooischelf).

Algemene bekendmaking
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Herenstraat 17, Wijchen (bouwkundig veranderen brandcompartimenten).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • ’t Blok 1, Bergharen (bouw zoldervloer en tussenwand).
 • Copernicusstraat 21, Wijchen (aanleg uitweg).
 • Diepvoorde 1247, Wijchen (legaliseren airco).
 • Elsland 1515, Wijchen (plaatsen dakkapel).
 • Groenestraat 15 A, Wijchen (bouw loods).
 • Kasteellaan 1A, Wijchen (veranderen kozijnen).
 • Leurseweg 10, Wijchen (bouw schuilstal).

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners