Gemeente

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerpwijzigingsplan Hoogeerdstraat 22, Niftrik
Het college is van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen. Het plangebied is gelegen aan de Hoogeerdstraat 22 te Niftrik.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHoogeerd22-OW01.

Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning Valendrieseweg 93, Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een nieuwe woning op het perceel tussen Valendrieseweg 91 en 95 te Wijchen.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBValendriesweg93-PBOW. Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Vastgesteld bestemmingsplan De Steenoven, Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2019 het bestemmingsplan De Steenoven, Wijchen heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de sloop van de agrarische bebouwing en de bouw van twee levensloopbestendige (senioren)woningen. Het plangebied is gelegen aan de Oosterweg 118/118a, grenzende aan De Steenoven.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPSteenoven-VG01.

Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat, indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt, u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Hoogeerdstraat 22, Niftrik (slopen van agrarische bijgebouwen met asbesthoudend materiaal).
 • Van Balverenlaan 3, Leur (gedeeltelijk slopen van bijeenkomstfunctie).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergharen kadastraal sectie E nr.337 (nabij Stompendijk 9), (bouw wiepenscherm).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunning

 • Elzendweg 14 en 14a, Bergharen (bouwen van 2 woningen onder 1 kap met bergingen en garages en aanleggen van een inrit).
 • Reigerstraat 45, Wijchen (bouw van afdak voor de voordeur).
 • Violenstraat 30, Wijchen (verbouw woning).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 4017 (001 t/m 083), Wijchen (bouw complex van kleinschalige bedrijfsruimten in de vorm van garageboxen, bouw erfafscheiding, aanleggen van inritten en aanbrengen reclame aan de gevel).
 • Bijsterhuizen 5028, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Bijsterhuizen 52e str., Wijchen (bouw bedrijfspand en aanleggen van 2 inritten).
 • Wegelaar 9, Balgoij (bouw landbouwloods, verlengen van stal en spantvak).

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners