Duurzaamheid

Gepubliceerd op 14 februari 2020

Motie: “Grote daken bij bedrijven zien de zon”

Motie van de fracties van Kernachtig Wijchen, PvdA,CDA,D66, Wijchen Lokaal en Sociaal Wijchen.

Eerste indiener motie: Martijn Verharen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 20 februari 2020.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat

 • Circa 2/3 van het totale energieverbruik ligt bij bedrijven.
 • Een eerste inschatting aangeeft dat er minder dan 5% van de bedrijfsdaken voorzien zijn van zonnepanelen.
 • Volgens de Wijchense routekaart alle geschikte daken voorzien moeten worden van zonnepanelen om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn.
 • De afwegingsprincipes die gebruikt worden in de NOVI, Nationale Omgevingsvisie, en de visie zonne-energie Druten Wijchen leiden tot een voorkeur voor zonnepanelen op daken en aan gevels.
 • Er vanuit de Regio Arnhem Nijmegen (nog) geen stappen zijn genomen om bedrijven te stimuleren  zonnepanelen te plaatsen.
 • Onduidelijk is of er vanuit het Rijk en of de Provincie nieuw beleid komt waardoor gemeenten bedrijven kunnen dwingen.
 • Volgens de statenbrief van Jan van de Meer een intensiveringprogramma nodig is om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren.

Overwegende, dat

 • Bedrijven gebruik kunnen maken van landelijke subsidiemogelijkheden (zoals SDE+)
 • Bedrijven geïnteresseerd zijn in duurzaamheid maar niet altijd op de hoogte zijn van de (subsidie-)mogelijkheden.
 • Het plaatsen van zonnepanelen bij bedrijven bijdraagt aan de bewustwording bij werknemers en inwoners.
 • Door een actievere rol van de gemeente, bedrijven eerder over zullen gaan tot het plaatsen van zonnepanelen.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op grote daken een noodzakelijke versnelling kan geven aan de energietransitie.

Verzoekt het college

 • Om een voorlichtingscampagne voor bedrijven te initieren.
 • Om in kaart te brengen welke grote bedrijfdaken geschikt zijn voor zonnepanelen.
 • Om de eigenaren van tenminste tien grote bedrijfsdaken uit te nodigen voor overleg met de wethouder(s) om te komen tot een “Convenant Zonne-energie Wijchense bedrijven”
 • Om bij dit overleg gebruik te maken van deskundigen die bedrijven kunnen ontzorgen v.w.b. bouwkundige mogelijkheden, kosten en opbrengsten, subsidie mogelijkheden, etc.
 • Uiterlijk eind 2020, of zoveel eerder, de resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

M.u.v. de VVD dienen alle fracties deze motie in:
Kernachtig Wijchen, Martijn Verharen
PvdA, Peter Gatzen
CDA, Marlien Joose
D66, Kees van Galen
Wijchen Lokaal, Leo Herms
Sociaal Wijchen, Johan de Kievit

Tags: , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners