Grootste partijen gemeenteraad sturen brief over windmolens A50 aan Provincie Gelderland

Politiek
Van onze redactie
27 november 2021

De vier grootste partijen uit de gemeenteraad van Wijchen sturen een brief naar de provincie Gelderland met het dringende verzoek niet in te stemmen met de inpassing van het windpark bij de A50 ter hoogte van Niftrik, Hernen en Leur. De voltallige gemeenteraad wees eerder in mei het initiatief al af vanwege strijd met een goede ruimtelijke ordening en een gebrek aan draagvlak onder de inwoners. De initiatiefnemers gingen vervolgens met hun verzoek naar de Provincie Gelderland. De provincie gaf aan voornemens te zijn hieraan medewerking te verlenen. Dit leidde tot een brief vanuit de Wijchense gemeenteraad. 


De brief is een initiatief van het CDA Wijchen met mede-indieners Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. De vier grootste partijen in Wijchen, goed voor 22 van de 27 zetels in de gemeenteraad. De opstellers van de brief vinden dat Wijchen al een goede bijdrage levert aan het behalen van de regionale energiedoelstellingen. Dit doet Wijchen met drie windmolens langs de Nieuwe Wetering bij Bijsterhuizen (goed voor de opwek van 12MW) en 30 hectare zonne-velden langs de A50 (30MW energie opwekking).  


In de brief aan de Provincie Gelderland staat: “Wij onderschrijven uw standpunt dat wij gezamenlijk staan voor een belangrijk doel: het realiseren van klimaatdoelen die over gemeentegrenzen heengaan. Daarom heeft de gemeente Wijchen ook een substantiële bijdrage geleverd door 30 hectare zonne-energie en drie windturbines nabij bedrijventerrein Bijsterhuizen vóór 2030 te realiseren. Wijchen vormt daarbij een positieve uitzondering op de regel in de regio door voor 2030 wél windturbines te realiseren op haar grondgebied.” 


De brief vervolgt met: “Ook Wijchen moet meer doen om de gestelde ambities te halen. Maar dan moet dit wel in het juiste tempo, met voldoende draagvlak en op de juiste manier gedaan worden. De Regionale Energie Strategie 2.0 is daarvoor naar onze mening het geijkte middel. Met het inpassen van het Windpark A50 vanuit de provincie Gelderland, doorkruist u dit hele afgewogen regionale proces”, aldus CDA, Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA.


In de regio hebben 18 gemeenten, waaronder Wijchen, afspraken gemaakt hoe zij gezamenlijk de energiedoelstellingen gaan behalen. Dit heeft onlangs geleid tot een akkoord (Regionale Energie Strategie – RES1.0) dat ondertekend is door deze 18 gemeenten, de regionale waterschappen én de Provincie Gelderland. 


De indieners van de brief roepen de Provincie daarom op deze gezamenlijke afspraken te respecteren. Zij merken daarbij op dat een provincie ook kan besluiten een dergelijk initiatief af te wijzen, zoals de provincie Noord-Brabant heeft gedaan bij twee initiatieven in de gemeente Geertruidenberg, waarbij de provincie juist de gemaakte regionale afspraken als argument aanvoerde om twee verzoeken tot inpassing van windmolenparken af te wijzen. 


Björn Derksen (CDA Wijchen) hierover: We zijn er nog niet gerust op welk besluit de Provincie Gelderland gaat nemen. De mededeling dat de provincie voornemens is hieraan mee te gaan werken zorgt voor veel onrust onder inwoners”, aldus Derksen. “Wij zijn niet tegen windmolens, maar wij willen zelfstandig kunnen besluiten over windparken op ons grondgebied. Van bovenaf aangestuurd worden hierop, is wat ons betreft niet wenselijk.” 


Martijn Verharen van Kernachtig Wijchen vult aan: “We hebben afspraken gemaakt met onze inwoners in een Gedragdscode Windenergie. Dat is voor ons heel belangrijk. Wij verzoeken de provincie én de projectontwikkelaar om deze te respecteren en niet aan de kant te schuiven.”


Het is nu afwachten hoe de Provincie Gelderland verdergaat met het verzoek tot inpassing van het windmolenpark langs de A50 dat bij haar is ingediend.


Lees hier de hele brief van de gemeenteraad van Wijchen aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. 


  Foto: Martijn Verharen (links) en Björn Derksen (rechts)


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties