Gemeente

Gepubliceerd op 9 oktober 2018

Hoofdboodschap begroting 2019-2022: samen ambities realiseren 

Samen ambities realiseren en iedereen doet mee. Dat is de hoofdboodschap van het college van Wijchen in de Begroting 2019-2022, die de gemeenteraad op donderdag 8 november wordt behandeld. Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aantrad. Het college stelt met tevredenheid vast dat zowel de begroting 2019 als het meerjarenperspectief tot 2022 structureel sluitend is. 

Uitgangspunt bij de begroting is dat het college de ambities van het coalitieakkoord “Iedereen doet mee” zoveel mogelijk vertaald heeft in de begroting. Daarbij zijn de lasten voor de inwoners opnieuw relatief laag gebleven.

Nieuw beleid De begroting 2019-2022 laat ruimte zien voor nieuw beleid. In 2019 is die ruimte nog beperkt maar in de jaren daarna verwacht het college door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds dat er meer mogelijkheden komen voor het realiseren van ambities. Een voorbeeld van nieuw beleid is het geven van meer invulling aan het duurzaamheidsvraagstuk. Ook stelt het college voor meer te investeren op het thema veiligheid. Zo wordt voorgesteld het aantal boa’s (toezichthouders) uit te breiden.

Ambitieuze projecten Het college benoemt in de begroting een aantal ambitieuze projecten dat in voorbereiding is. Projecten die hun concretere financiële vertaalslag krijgen op een later moment in deze collegeperiode. Genoemd worden projecten Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid.

Punten van aandacht Het college constateert dat er punten van aandacht zijn. De decentralisaties op de gebieden Wmo en Jeugdzorg blijven een punt van zorg. Het college wil samen met Rondom Wijchen ervoor zorgen dat de gemeente binnen de beschikbare gelden van het Rijk uitkomt. Verder stelt het college dat de incidentele inkomsten uit de verkoop van bouwgrond verder opdrogen (o.a. bedrijventerrein Bijsterhuizen). Reden voor het college om de komende jaren extra alert te zijn op de algemene reserve.

Tags: , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners